چند وقت پیش یکی از فسقلی های فامیل بهم گفت خاله چه خوبه که شما نه بچه ای نه بزرگی.خیلی حرف حکیمانه ای زد به نظرم.